Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin chấp thuận tới Trung tâmnh chính công tỉnh

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình;

 b) Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đ nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính), theo mẫu;

 - Văn bản chấp thuận của Sở Giao thông vận tải cho phép đấu nối hoặc cải tạo đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh (bản sao chụp);

 - Văn bản của cấp có thẩm quyền (bản sao) giao tổ chức cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;

 - Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính)

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ theo quy định.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đ nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh.

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Tuân thủ những Quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường bộ;

 - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


- Tải mẫu đơn: