Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Đơn vị kinh doanh bến xe hàng gửi hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác đến Trung tâm Hành chính công tỉnh

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 - Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 57 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT và ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.

 - Trường hợp bến xe không đáp ứng các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng thì cơ quan kiểm tra phải ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo bằng văn bản với đơn vị khai thác bến xe hàng trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình;

 b) Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác theo mẫu;

 - Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng.

 - Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo quy định.

 - Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

 - Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

- Tải mẫu đơn: