Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

1. Trình tự thực hiện:

Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

Bước 1: Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.thaibinh.gov.vn. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.thaibinh.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

Stt

Thành phần hồ sơ

 

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định

01

 

2

Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo mẫu quy định

03

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cụ thể như sau:

- Xuất bản phẩm không có dấu hiệu vi phạm: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm: 14 ngày làm việc, trong đó:

+ Thành lập hội đồng thẩm định: 06 ngày kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm để thẩm định nội dung;

+ Thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm: 05 ngày làm việc kể từ ngày hội đồng thẩm định được thành lập;

+ Cấp giấy phép: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định. Trường hợp không cấp giấy phép có văn bản trả lời.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                           

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: 50.000đ/hồ sơ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (theo mẫu 01 đính kèm);

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (theo mẫu 02 đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Xuất bản phẩm nhập khẩu không được kinh doanh dưới mọi hình thức;

- Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm do mình nhập khẩu;

- Xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 10 của Luật Xuất bản không được đưa vào Việt Nam dưới mọi hình thức;

- Khi cơ quan cấp giấy phép cần thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh để quyết định việc cấp phép thì Tổ chức, cá nhân xin phép có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan cấp phép.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư  số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

- Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tải mẫu đơn: