Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài)

Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của tỉnh Thái Bình đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;  Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của tỉnh Thái Bình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình (Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của tỉnh Thái Bình nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình (Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình)

- Qua hệ thống Bưu chính.                                                                      

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu

1

Đơn đề nghị (theo mẫu)

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, nếu không có ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị tổ chức họp báo gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

   

- Tải mẫu đơn: