Chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

Thủ tục 22. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học.

1) Trình tự thực hiện:    

- Bước 1: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến;

- Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Bước 3: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh;

- Bước 4: Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1, Điều 40ª, Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường nơi chuyển đến;

- Bước 5: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

2) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường tiểu học nơi chuyển đến; nhà trường nơi chuyển đi.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;

- Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trường;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

b) Số lượng: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết: 4 ngày làm việc, trong đó:

- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn;

- 02 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh;

- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.

5) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường tiểu học nơi chuyển đến; nhà trường nơi chuyển đi.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường tiểu học nơi chuyển đến; nhà trường nơi chuyển đi.

7) Kết quả thực hiện TTHC: Tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường.

8) Phí, lệ phí: Không.

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý.

11) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu