Giải thể trường trung học cơ sở.

Thủ tục 14. Giải thể trường trung học cơ sở.

1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học do UBND dân cấp huyện ra quyết định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường, trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức xem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường.

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định giải thể nhà trường phải xác định rõ lý do giải thể; các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh. Quyết định giải thể nhà trường phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

c) Thành phần, số lương hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS).

b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5) Đối tượng thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo, cá nhân. 

e)  Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải thể nhà trường của Chủ tịch UBND dân cấp huyện.

8) Phí, lệ phí: Không.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

11) Căn cứ pháp lí của TTHC

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu