Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Thủ tục 10. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ và kiểm tra:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cán bộ viết giấy hẹn cho thương nhân.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ hướng dẫn thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).

-Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

4. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu bổ sung.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/ Phòng Công Thương huyện/ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu:

- Thuộc địa bàn thành phố: Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp.

- Ở các khu vực khác: Lệ phí cấp GCN: 100.000 đ/giấy/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 34 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu;

- Trường hợp Giấy phép đủ điều kiện bán buôn sản phẩm rượu đã được cấp hết thời hạn hiệu lực. Trước thời hạn hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép (nếu tiếp tục kinh doanh). Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự thực hiện, phí và lệ phí như đối với trường hợp cấp mới.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

- Tải mẫu đơn: