Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Thủ tục 08. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ và kiểm tra:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ viết giấy hẹn cho thương nhân.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ cán bộ hướng dẫn cho thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo mẫu tại Phụ lục 31 kèm theo Thông tư 60/2014/TT-BCT.

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

- Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.

- Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

b) Số lượng hồ sơ:

Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu lập 02 bộ hồ sơ theo quy định, 01 bộ gửi Phòng Kinh tế Thành phố Thái Bình/ Phòng Công Thương huyện/ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, thương nhân lưu 01 bộ;

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

  - Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thành phố Thái Bình/ Phòng Công Thương huyện/ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu:

* Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

- Thuộc địa bàn thành phố:

+ Phí thẩm định: 1.200.000 đ/điểm KD/lần thẩm định

+ Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp

- Ở các khu vực khác:  Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.

* Đối với hộ kinh doanh,cá nhân:

- Thuộc địa bàn thành phố:

+ Phí thẩm định: 400.000 đ/điểm KD/lần thẩm định.

+ Lệ phí cấp GCN: 200.000 đ/giấy/lần cấp

-  Ở các khu vực khác:  Mức thu tương ứng bằng 50% mức thu nêu trên.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 31 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số  94/2012/NĐ-CP.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số  94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

- Tải mẫu đơn: