Cho phép cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh

Cho phép cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh  

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình (tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu

1

Văn bản cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí

01

 

2

Giấy phép hoạt động báo chí

 

01

3

Sơ yếu lý lịch của phóng viên thường trú

01

 

4

Thẻ nhà báo của phóng viên thường trú

 

01

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn tỉnh.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phóng viên thường trú hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến khi cử phóng viên thường trú.

- Hoạt động của phóng viên thường trú phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu