Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

- Bước 3: Tổ chức thẩm định;

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định và nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư;

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình;

- Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình;

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước);

- Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản …) liên quan đến quá trình lập và thực hiện báo cáo kinh tế kỹ thuật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc (Thời gian được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

8. Phí thẩm định:

- Phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Phí thẩm định thiết kế quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng;

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Mẫu số 04, Phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

 - Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

- Tải mẫu đơn: