Thẩm định các dự án thiết kế và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp

Thủ tục 8: Thẩm định các dự án thiết kế và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện (Thành phố)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đồ án thiết kế

- Dự toán xây dựng

- Đơn giá xây dựng của tỉnh

 b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp & PTNT

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Mẫu đơn, tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Theo từng công trình

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật xây dựng số 16/2003/QH11; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Thông tư số 02/2005/TT-BXD.


- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu