Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tục 4: Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức (Ủy ban nhân dân xã) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thành phố) trước ngày 10 tháng 12 của năm liền kề trước năm đánh giá.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra thành phần của hồ sơ:

- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế thành phố) tổng hợp kết quả, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã đã đạt chuẩn 14 tiêu chí trở lên tính tới thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá.

Bước 4. Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế thành phố).

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thành phố).

- Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

Công văn đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính). 

3.2. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian hoàn thành hoàn thành xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và trả kết quả là năm (05) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã; trường hợp không chấp nhận UBND huyện phải nêu rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận văn bản đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Công văn đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

- Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

- Quyết định số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Tải mẫu đơn: