Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Thủ tục 10. Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định tại  Khoản 1, Điều 10 của Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn (QĐ 09/2008) thì trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng;

- Bước 2: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học viên.

2) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Biên bản vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

6) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện trực tiếp TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả của TTHC: Quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

8) Phí, lệ phí: Không.

  9) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

  k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

11) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu