Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Thủ tục : Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước:

1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·  Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả

·  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị chuyển giao tài sản sung công quỹ nhà nước của cơ quan ra Quyết định tịch thu tài sản;

- Quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước;

- Biên bản xác định giá trị tài sản;

- Các giấy tờ tài liệu liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp tài sản (nếu có) và các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

- Thông tư số 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

- Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

- Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước  đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do địa phương quản lý;

- Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh Thái Bình.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu