Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu phát triển.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu phát triển.

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Chủ đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

   - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho Chủ đầu tư.

   - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tài liệu kèm theo gồm:

+ Quyết định phê duyệt dự án và hồ sơ dự án kèm theo gồm dự án, thiết kế, dự toán; Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ kèm theo gồm dự toán, thiết kế.

+ Nguồn vốn cho dự án: Quyết định phân bổ vốn cho dự án và các văn bản liên quan (nếu có) để chứng minh nguồn vốn cho dự án.

+ Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi.

+ Chứng thư thẩm định giá kèm theo thông báo kết quả thẩm định chứng thư thẩm định giá tài sản cần mua sắm của cơ quan tài chính (nếu có).

+ Các văn bản pháp lý liên quan (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

 

- Tải mẫu đơn: