Đăng ký hội đoàn tôn giáo trong phạm vi huyện, thành phố

9. Thủ tục : Đăng ký hội đoàn tôn giáo trong phạm vi huyện, thành phố

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ, UBND huyện, thành phố (nơi diễn ra hội đoàn) cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thông báo thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

- Nếu không chấp thuận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ, UBND huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo.

- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ, UBND huyện, thành phố.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận của UBND huyện, thành phố.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký hội đoàn tôn giáo (theo mẫu, kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Những hội đoàn tôn giáo không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ( Đội kèn, đội trống, đội con hoa, ca đoàn, đội mai táng, đội nhạc lễ, đội đồng nhi và các hình thức tổ chức tương tự khác).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11;

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tải mẫu đơn: