Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp

6. Thủ tục

Tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp

Trình tự thực hiện

- Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu công việc và cơ cấu nghạch viên chức, xây dựng kế hoạch tuyển dụng báo cáo cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.

- Thành lập hội đồng tuyển dụng ( thi tuyển hoặc xét tuyển)

- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở cơ quan tuyển dụng về số lượng nghạch viên chức và chuyên nghành đào tạo cần tuyển; Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ; thủ tục hồ sơ.

- Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Hội đồng thực hiện tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển

- Thông báo kết quả thi hoặc xét tuyển dụng đến người dự tuyển biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tuyển dụng.

- Thực hiện việc phúc khảo ( Nếu thi tuyển) và giải quyết đơn từ nếu có.

- Phê duyệt kết quả tuyển dụng và người trúng tuyển

- Ra Quyết định  tuyển dụng viên chức theo hình thức hợp đồng làm việc

- Ký hợp đồng làm việc và hướng dẫn lập hồ sơ viên chức   

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Nội vụ  huyện, Thành phố

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin tuyển dụng (theo mẫu quy định đăng ký dự tuyển viên chức tại Thông tư số 04/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ)

- Bản khai sơ yếu lý lịch (do UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc cơ quan của bố (mẹ) đang công tác xác nhận.

- Bản photo bảng điểm cả khóa học của trường chuyên nghiệp; bằng tốt nghiệp trường chuyên nghiệp và các loại chứng chỉ khác phải có;

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền huyện, Thành phố trở lên cấp, giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) của cấp có thẩm quyền (bản chính);

- Hai phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ họ tên người nhận để thông báo kết quả thi hoặc xét tuyển;

Số lượng hồ sơ (bộ)

    01

Thời hạn giải quyết

   45 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, Thành phố Thái Bình

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, Thành phố

c) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ Phí

    Theo quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Yêu cầu thực hiện TTHC

    Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ

Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính Phủ

Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ.

Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ.

Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03/3/2008 của Bộ Nội vụ

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh Thái Bình

Hướng dẫn số 483/HD-SNV ngày 16/11/2007 của sở Nội vụ Thái Bình

- Tải mẫu đơn: