Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

3. Thủ tục:  Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

            1. Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·         Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân;

- Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị đề nghị khen;

- Báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất của tập thể, cá nhân (Theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 04 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính và Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu Báo cáo thành tích xuất sắc đột xuất của tập thể, cá nhân (Theo mẫu số 06, Nghị định 39/2012/NĐ-CP):

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

- Tải mẫu đơn: