Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

2. Thủ tục: Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ

1. Trình tự thực hiện

         Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

         Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

         Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·         Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

            Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

         - Đơn đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến (theo mẫu);

- Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến (theo mẫu);

         - Biên bản của Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen thành tích tham gia kháng chiến (theo mẫu);

- Giấy xác nhận của những người hoạt động cùng thời kỳ (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

4. Thời hạn giải quyết:   Không quy định rõ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

            b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

         - Đơn đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến;

- Bản khai của nhân dân về thành tích giúp đỡ cách mạng và tham gia kháng chiến;

- Biên bản giải quyết đơn xin xét khen thưởng thành tích kháng chiến (của Ủy ban nhân dân cấp xã);

- Giấy xác nhận của những người hoạt động cùng thời kỳ.


10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

            - Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

            - Hướng dẫn số 802/HD-TĐKT-V3 ngày 07/6/2006 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về thực hiện Quyết định 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

            - Hướng dẫn số 03/HD-TĐKT ngày 14/12/2006 của Ban Thi đua Khen thưởng Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

- Tải mẫu đơn: