Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Thủ tục 3: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

1.      Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

Thời gian:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ);

Bước 2: Trong thời gian 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Cơ quan lập kế hoạch xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định. Cơ quan sẽ cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

2.      Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3.      Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-         Đối với tổ chức:

Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu kèm theo);

-         Đối với cá nhân:

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo (theo mẫu kèm theo);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.      Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5.      Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.      Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế huyện, thành phố

7.      Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

8.      Lệ phí: Không

9.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-         Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

-        Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức.

10.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-        Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

-        Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Tải mẫu đơn: