Thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng

Thủ tục 5: Thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công các huyện, thành phố.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và tổ chức giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng chuyên môn xem xét hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có phiếu hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ bằng văn bản, trung tâm hành chính công các huyện, thành phố yêu cầu Tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng chuyên môn tổ chức tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch.

Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại trung tâm hành chính công các huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công các huyện, thành phố hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ

02

 

2

Các văn bản pháp lý có liên quan.

 

02

3

Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch kèm theo chứng chỉ hành nghề phù hợp của người chủ trì lập quy hoạch.

 

02

4

Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch

 

02

5

Nội dung của nhiệm vụ và dự toán quy hoạch thực hiện theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; Thông tư 10/2010/TT-BXD; Thông tư Thông tư 01/2013/TT-BXD  

02

 

6

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

02

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Chủ đầu tư trình. Trong thời gian 10 ngày cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo các nội dung yêu cầu bổ sung để thông báo cho Chủ đầu tư biết thực hiện.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch của Cơ quan có thẩm quyền.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu