Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính.

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn; phổ biến tiêu chuẩn công nhận hướng dẫn các xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã:

+ Đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trước ngày 30/01 hàng năm;

+ Tiến hành kiểm tra, họp đánh giá kết quả, thông qua báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có tờ trình đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá.

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” đối với những xã đề nghị công nhận và công nhận lại; ra Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá do Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện ký hằng năm.

- Sau khi có Thông báo của Ban Chỉ đạo cấp huyện, các xã đề nghị công nhận và công nhận lại danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” thực hiện các bước sau:

 Bước 1: Các xã khi đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Các xã đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện vào ngày 05/11 hằng năm (Nếu ngày 05/11 trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì thời gian nộp hồ sơ được chuyển vào ngày đầu tiên sau khi trở lại làm việc)

Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện bổ sung;

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét ra Quyết định công nhận kèm theo giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời lí do không được công nhận.

Bước 3: Các xã nhận kết quả theo giấy hẹn.

 

2.  Cách thức thực hiện.

Xã đề nghị công nhận, công nhận lại danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện; Địa chỉ: Số 223, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

 3.  Thành phần, số lượng hồ sơ.

 -  Thành phần hồ sơ:

 (1) Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã).

+ Báo cáo hai (02) năm (đối với công nhận lần đầu).

+ Báo cáo năm (05) năm (đối với công nhận lại).

(2) Tờ trình đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.  Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các xã.

6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy công nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Tiêu chuẩn danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

1. Giúp nhau phát triển kinh tế.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần xóa hộ đói, giảm hộ nghèo trong xã xuống dưới mức bình quân chung của tỉnh;

- Có từ 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã được tuyên truyền, phổ biến khoa học kĩ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;

- Có  từ 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế;

- Có nhiều hoạt động tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng văn hóa.

- Có từ 60% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” ba (03) năm trở lên;

- Có từ 70% trở lên hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp;

- Có từ 30% trở lên hộ gia đình có kinh tế phát triển, áp dụng khoa học kĩ thuật, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn;

- Có từ 50% trở lên thôn, làng được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” liên tục từ năm (05) năm trở lên.

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 100% thôn, làng có Nhà Văn hóa - Khu thể thao; trong đó có 50% Nhà Văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- 100% thôn, làng duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã  tổ chức được liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao;

- Di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn.

4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn.

- 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định từ Điều 8 đến Điều 15 của Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có;

- 100% thôn, làng có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lí rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang xã, thôn được xây dựng và quản lí theo quy hoạch;

- Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng, chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa - xã hội khác ở nông thôn.

5. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

- 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

-  85% trở lên hộ gia đình tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới;

- 100% thôn, làng xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật;

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được xây dựng theo quy hoạch và quản lí theo pháp luật; không tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

 


- Tải mẫu đơn: