Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thủ tục 19: Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức xác nhận.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ; nếu không đủ điều kiện xác nhận, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ thông qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố (chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố, trở lại bước 1); nếu đủ điều kiện, trình UBND huyện, thành phố cấp giấy xác nhận.

Bước 4: UBND huyện, thành phố xem xét, cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố trả kết quả.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố.

2.  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố.

3.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của chủ cơ sở;

- 03 bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chủ cơ sở sau:

- Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, không thuộc đối tượng có quy mô, tính chất  tương đương với quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

- Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP), không thuộc đối tượng có quy mô, tính chất  tương đương với quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT và không có một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

+ Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

+ Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan xác nhận: UBND huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành có liên quan.

7.       Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8.       Lệ phí: Không.

9.       Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

- Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

10.  Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Tải mẫu đơn: