Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Thủ tục 18: Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

1.  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố để xem xét, tổ chức xác nhận.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố xem xét hồ sơ; nếu không đủ điều kiện xác nhận, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ thông qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố (chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố, trở lại bước 1); nếu đủ điều kiện, trình UBND huyện, thành phố cấp Giấy xác nhận.

Bước 4: UBND huyện, thành phố xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án, gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố trả kết quả.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố.

2.  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện, thành phố.

3.  Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4.  Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân chủ dự án, phương án đầu tư thuộc các đối tượng như sau:

- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục IV, Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

6.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố;

- Cơ quan xác nhận: UBND huyện, thành phố;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, ngành có liên quan.

7.       Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8.       Lệ phí: không.

9.       Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Cấu trúc và nội dung của Kế hoạch bảo vệ môi trường.

10.  Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Tải mẫu đơn: