Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động.

Thủ tục 2: Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.

1. Trình tự, thời gian thực hiện:

+ Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định chuyển về Trung tâm Hành chính công huyện.

+ Bước 2: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

 - Trường hợp không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi về UBND cấp xã kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng.

+ Bước 3: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện gửi quyết định điều chỉnh trợ cấp xã hội đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chế độ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - TBXH cấp huyện hoặc bộ phận Một cửa của UBND huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

Văn bản xác minh, thẩm tra, kết luận của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b. Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi người cao tuổi có thay đổi về hoàn cảnh dẫn đến thay đổi mức trợ cấp hằng tháng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật người cao tuổi ngày 23/11/2009;

+ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

+ Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội. 

- Tải mẫu đơn: