Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt

18. Thủ tục: Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, tại trung tâm Hành chính công cấp huyện tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận đơn và một trong các giấy tờ nêu trên kiểm tra, thẩm định.

-Nếu đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

-Nếu không đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện  gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS);

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

- Một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối vớitrường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;

+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân (người đi thăm viếng mộ).

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS); ban hành kèm theo Thông tư 13/2014/TTLT - BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 13/2014/TTLT - BLĐTBXH -BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Tải mẫu đơn: