Giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

17. Thủ tục: Giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm theo các giấy tờ hợp lệ nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và đơn  đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị :

- Nếu đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm theo hồ sơ để hoàn thiện theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Danh sách đề nghị trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng hoặc danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng.

- Bản khai cá nhân của bà mẹ (mẫu 01a/BMAH) kèm theo bản sao quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" (đối với trường hợp bà mẹ được phong tặng).

- Hoặc Bản khai cá nhân của đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng bà mẹ (mẫu 01b/BMAH) kèm theo bản sao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" (đối với trường hợp bà mẹ được truy tặng).

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị gửi Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân (mẫu 01a/BMVNAH hoặc mẫu 01b/BMVNAH kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH 13 ngày 20/10/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

- Tải mẫu đơn: