Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần

14. Thủ tục: Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã tổng hợp danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách đề nghị gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời UBND cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần (của thân nhân người có công với cách mạng từ trần) (Mẫu TT1).

- Phiếu báo giảm.

- Bản sao Giấy chứng tử.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện : Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách đề nghị.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần (Mẫu TT1) ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn: