Mua bảo hiểm y tế

12. Thủ tục: Mua bảo hiểm y tế.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua Bảo hiểm y tế, lập danh sách đề nghị kèm theo bản khai (mẫu HB1 hoặc BH2) gửi tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị  và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Lập danh sách đề nghị mua Bảo hiểm y tế cấp cho đối tượng.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần: Bản khai cá nhân (Mẫu BH1 hoặc BH2).

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động  Thương binh Xã hội cấp huyện lập danh sách đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện : Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân để hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công Mẫu BH1, Bản khai cá nhân để hưởng chế độ bảo hiểm y tế BH2 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Áp dụng đối với:

- Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; (trường hợp này phải kèm thêm bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng);

- Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 61% trở lên;

- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn: