Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

11. Thủ tục: Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã kiểm tra và tổng hợp lập danh sách kèm đơn đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (theo mẫu TQ1) nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và đơn đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện  lập danh sách kèm đơn đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Sau khi nhận được Bằng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển về Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện để trao đến từng thân nhân liệt sỹ.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

Đơn đề nghị cấp lại "Bằng Tổ quốc ghi công" (Mẫu TQ1).

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội .

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Danh sách đề nghị cấp lại, đổi Bảng Tổ quốc ghi  công kèm đơn đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại "Bằng Tổ quốc ghi công" Mẫu TQ1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.