Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

8. Thủ tục: Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu với chế độ chính sách hiện hành: (Không tiếp nhận hồ sơ người bị thương đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân. Hồ sơ này do cơ quan quân đội, công an xác lập).

- Nếu đủ điều kiện: Trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

Bước 3: Sau khi UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách đề nghị kèm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương, giấy chứng nhận bị thương chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần :

- Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương.

- Giấy chứng nhận bị thương.

- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị thương và Danh sách đề nghị.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu