Công nhận liệt sỹ (Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được suy tôn).

7. Thủ tục : Công nhận liệt sỹ (Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được suy tôn).

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ danh sách, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Trình UBND cấp huyện cấp Giấy báo tử.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

Bước 3: Sau khi UBND cấp huyện cấp Giấy báo tử, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội lập Danh sách đề nghị kèm theo căn cứ cấp giấy Báo tử và Giấy báo tử chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Giấy Báo tử.

- Căn cứ cấp Giấy báo tử.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy Báo tử và lập Danh sách đề nghị.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế (Đối với thương hinh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) hoặc Bệnh án điều trị (bản sao) và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp huyện trở lên (đối với thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu