Công nhận liệt sỹ (Trường hợp người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ).

6. Thủ tục: Công nhận liệt sỹ (Trường hợp người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ).

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nộp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì: Báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo xác nhận Người có công để xét duyệt từng hồ sơ; lập biên bản xét duyệt.

Căn cứ vào Biên bản xét duyệt của Ban chỉ đạo, trình chủ tịch UBND cấp huyện cấp giáy Báo tử với những trường hợp thuộc thẩm quyền.

(Người hy sinh là thanh niên xung phong nếu thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý thì chuyển hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải để cấp Giấy báo tử. Người hy sinh là thanh niên xung phong nếu thuộc các cơ quan đơn vị khác quản lý thì chuyển đến Sở Nội vụ để xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy báo tử).

- Nếu chưa hợp lệ thì có văn bản trả lời UBND cấp xã hướng dẫn hoàn thiện bổ sung theo quy định.

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị (mẫu LS).

- Kèm Căn cứ xác nhận liệt sĩ gồm:

+ Danh sách liêt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.

+ Hoặc Giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ ( đối với trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sỹ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước).

- Văn bản tham gia ý kiến của Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi.

- Văn bản tham gia ý kiến của Hội cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc Thanh niên xung phong  (trường hợp người hy sinh là thanh niên xung phong).

- Biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận liệt sĩ .

- Biên bản niêm yết công khai.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Biên bản của Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện.

- Giấy báo tử, danh sách và hồ sơ của đối tượng chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ (Mẫu LS), Biên bản họp Hội đồng xác nhận liệt sĩ (Mẫu BB-LS) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người hy sinh có tên trong danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Hoặc đối với trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

- Tải mẫu đơn: