Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

1. Thủ tục: Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) :

- Lập danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ

- Kèm theo: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (mẫu LS7) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Biên bản uỷ quyền (mẫu UQ) kèm theo biên bản họp gia đình dòng họ của liệt sỹ thống nhất ủy quyền hoặc phần nội dung ủy quyền của Biên bản ủy quyền ghi rõ gia đình, dòng họ liệt sỹ đã tổ chức họp và thống nhất ủy quyền cho cá nhân thờ cúng và hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

Nộp về trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Lập danh sách đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết.

- Trường hợp không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi về UBND cấp xã kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (mẫu LS7).

- Biên bản uỷ quyền (mẫu UQ) kèm theo biên bản họp gia đình dòng họ liệt sỹ (nếu có).

- Danh sách đối tượng đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập Danh sách đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: mẫu LS7; mẫu UQ ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ thực hiện đối với trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn: