Đăng ký khai trình sử dụng lao động

2. Thủ tục: Đăng ký khai trình sử dụng lao động.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện của doanh nghiệp đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (Kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và giấy chứng minh thư nhân dân của cá nhân).

Bước 2: Đại diện của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Đại diện của doanh nghiệp nhận kết quả tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động (kèm theo các Hợp đồng lao động mà chủ doanh nghiệp đã ký với người lao động).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 doanh nghiệp lưu, 01 bộ gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện, 01 bộ gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để theo dõi).

4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khai trình sử dụng lao động (Mẫu số 05 và Mẫu số 07).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

- Tải mẫu đơn: