Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: ĐƯỜNG BỘ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 46: PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KHAI THÁC BẾN BẾN PHÀ, BẾN KHÁCH NGANG SÔNG SỬ DỤNG PHÀ MỘT LƯỠI CHỞ HÀNH KHÁCH VÀ XE Ô TÔ Đường bộ 2
47 THỦ TỤC 47: CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ Đường bộ 2
48 THỦ TỤC 48: CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỎNG, CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG KHÁC Đường bộ 2
49 THỦ TỤC 49: CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HẠNG XE ĐÀO TẠO, LƯU LƯỢNG ĐÀO TẠO Đường bộ 2
50 THỦ TỤC 50: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE LOẠI 3 Đường bộ 2
51 THỦ TỤC 51: CẤP LẠI CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG Đường bộ 2
52 THỦ TỤC 52: CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI Đường bộ 2
53 THỦ TỤC 53: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI Đường bộ 2
54 THỦ TỤC 54: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Đường bộ 2
55 THỦ TỤC 55: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Đường bộ 2
56 THỦ TỤC 56: CẤP MỚI GIẤY PHÉP LÁI XE Đường bộ 2
57 THỦ TỤC 57: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE Đường bộ 2
58 THỦ TỤC 58: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP Đường bộ 2
59 THỦ TỤC 59: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE QUÂN SỰ DO BỘ QUỐC PHÒNG CẤP Đường bộ 2
60 THỦ TỤC 60: ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH CÔNG AN CẤP Đường bộ 2