Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH KHI HẾT HẠN Bưu chính 3
47 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Bưu chính 3
48 THỦ TỤC 05: CẤP VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH Bưu chính 3
49 THỦ TỤC 06: CẤP LẠI VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Bưu chính 3
50 THỦ TỤC 01: TRƯNG BÀY TRANH, ẢNH VÀ CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC BÊN NGOÀI TRỤ SỞ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI Báo chí 3
51 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3
52 THỦ TỤC 03: THAY ĐỔI NỘI DUNG GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3
53 THỦ TỤC 04: CHO PHÉP HỌP BÁO (TRONG NƯỚC) Báo chí 3
54 THỦ TỤC 05: CHO PHÉP HỌP BÁO (NƯỚC NGOÀI) Báo chí 3
55 KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHOTOCOPY: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
56 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
57 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
58 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
59 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
60 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3