Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
4321 THỦ TỤC 21: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Thủ tục bỏ-BQL 2
4322 THỦ TỤC 22: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Thủ tục bỏ-BQL 2
4323 THỦ TỤC 1: CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
4324 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH Thủ tục bỏ-BQL 2
4325 THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
4326 THỦ TỤC 4: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
4327 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO DỰ ÁN Thủ tục bỏ-BQL 2
4328 THỦ TỤC 1: BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Thủ tục bỏ-BQL 2
4329 THỦ TỤC 2: BÁO CÁO THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Thủ tục bỏ-BQL 2
4330 THỦ TỤC 3: XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Thủ tục bỏ-BQL 2
4331 THỦ TỤC 4: TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Thủ tục bỏ-BQL 2
4332 THỦ TỤC 01: GIAO KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
4333 THỦ TỤC 02: GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
4334 THỦ TỤC 03: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2
4335 THỦ TỤC 04: TRẢ LẠI KHU VỰC BIỂN Biển và hải đảo 2