Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
241 THỦ TỤC 19: CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (CHUYỂN ĐẾN) Việc làm và an toàn lao động 2
242 THỦ TỤC 20: GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ HỌC NGHỀ Việc làm và an toàn lao động 2
243 THỦ TỤC 21: HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Việc làm và an toàn lao động 2
244 THỦ TỤC 22: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM VIỆC LÀM HẰNG THÁNG Việc làm và an toàn lao động 2
245 THỦ TỤC 23: GIẢI QUYẾT HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
246 THỦ TỤC 24: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM Việc làm và an toàn lao động 2
247 THỦ TỤC 25: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM Việc làm và an toàn lao động 2
248 THỦ TỤC 26: GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM Việc làm và an toàn lao động 2
249 THỦ TỤC 27: THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP Việc làm và an toàn lao động 2
250 THỦ TỤC 28: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH Việc làm và an toàn lao động 2
251 THỦ TỤC 29: BÁO CÁO GIẢI TRÌNH NHU CẦU, THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Việc làm và an toàn lao động 2
252 THỦ TỤC 30: ĐỀ NGHỊ TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀO CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Việc làm và an toàn lao động 2
253 THỦ TỤC 31: THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
254 THỦ TỤC 32: KHAI BÁO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG Việc làm và an toàn lao động 2
255 THỦ TỤC 33: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG HẠNG A (ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP DO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP; DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ) Việc làm và an toàn lao động 2