Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
211 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
212 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
213 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
214 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
215 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
216 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
217 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
218 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
219 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
220 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
221 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
222 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
223 THỦ TỤC 3: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
224 THỦ TỤC 09: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO, CĂM - PU - CHIA Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
225 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2