Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
196 THỦ TỤC 13: GỬI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CẤP DOANH NGHIỆP Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
197 THỦ TỤC 1: BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
198 THỦ TỤC 2: CÔNG NHẬN "CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI" Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
199 THỦ TỤC 3: GIA HẠN CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI". Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
200 THỦ TỤC 5: TIẾP NHẬN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
201 THỦ TỤC 6: XẾP HẠNG, XẾP LẠI HẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
202 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 3
203 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VỀ DANH SÁCH LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
204 THỦ TỤC 4: TIẾP NHẬN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ/NĂM. Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
205 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
206 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
207 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
208 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
209 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
210 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2