Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
62 THỦ TỤC 09: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
63 THỦ TỤC 10: CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
64 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI Xuất bản 3
65 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3
66 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
67 THỦ TỤC 14: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
68 KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHOTOCOPY: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
69 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
70 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
71 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
72 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
73 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
74 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3
75 THỦ TỤC: 01: KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY Xuất bản 3