Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 15: NỘP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
17 THỦ TỤC 16: GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
18 THỦ TỤC 17: TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
19 THỦ TỤC 18: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
20 THỦ TỤC 19: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Đầu tư Ngoài ngân sách 2
21 THỦ TỤC 20: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC Đầu tư Ngoài ngân sách 2
22 THỦ TỤC 22: CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
23 THỦ TỤC 21: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HOẶC GIẤY TỜ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG Đầu tư Ngoài ngân sách 2
24 THỦ TỤC 23: BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Đầu tư Ngoài ngân sách 2
25 THỦ TỤC 24: GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Đầu tư Ngoài ngân sách 2
26 THỦ TỤC 05: CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
27 THỦ TỤC 06: ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ HIỆU LỰC CỦA THÔNG BÁO ĐÌNH CHỈ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
28 THỦ TỤC 7: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
29 THỦ TỤC 08: CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
30 THỦ TỤC 09: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2