Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 33: THÔNG BÁO VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
152 THỦ TỤC 34: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH HOẶC THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN Bổ trợ tư pháp 2
153 THỦ TỤC 35: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA QUẢN TÀI VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
154 THỦ TỤC 36: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
155 THỦ TỤC 58: THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI. Bổ trợ tư pháp 2
156 THỦ TỤC 67: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM. Bổ trợ tư pháp 3
157 THỦ TỤC 68: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM). Bổ trợ tư pháp 3
158 THỦ TỤC 69: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM). Bổ trợ tư pháp 3
159 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Đăng ký Thuế 2
160 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 95/2016/TT-BTC NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Đăng ký Thuế 2
161 THỦ TỤC 3: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC (KỂ CẢ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC) THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ – TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ HOẶC THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ Đăng ký Thuế 2
162 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC (KỂ CẢ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC) THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ - TRƯỜNG HỢP PHẢI CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ HOẶC THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ. Đăng ký Thuế 2
163 THỦ TỤC 5: CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC – ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN, ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP Đăng ký Thuế 2
164 THỦ TỤC 6: CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC – ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC. Đăng ký Thuế 2
165 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - TRƯỜNG HỢP CHIA TỔ CHỨC KINH TẾ - ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ MỚI ĐƯỢC CHIA Đăng ký Thuế 2