Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 16: XÓA ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG Bổ trợ tư pháp 2
137 THỦ TỤC 22`: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HỢP NHẤT Bổ trợ tư pháp 2
138 THỦ TỤC 24: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NHẬN SÁP NHẬP. Bổ trợ tư pháp 2
139 THỦ TỤC 26: THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG. Bổ trợ tư pháp 2
140 THỦ TỤC 27: CHUYỂN ĐỔI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP. Bổ trợ tư pháp 2
141 THỦ TỤC 28: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHUYỂN ĐỔI TỪ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DO MỘT CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH LẬP. Bổ trợ tư pháp 2
142 THỦ TỤC 29: THÀNH LẬP HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
143 THỦ TỤC 30: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp 2
144 THỦ TỤC 31: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
145 THỦ TỤC 32: CHẤM DỨT HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp 2
146 THỦ TỤC 33: THÔNG BÁO VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
147 THỦ TỤC 34: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH HOẶC THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN Bổ trợ tư pháp 2
148 THỦ TỤC 35: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA QUẢN TÀI VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
149 THỦ TỤC 36: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
150 THỦ TỤC 58: THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI. Bổ trợ tư pháp 2