Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 5: CÔNG BỐ MỞ LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
2 THỦ TỤC 6: CÔNG BỐ ĐÓNG LUỒNG, TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
3 THỦ TỤC 7: CÔNG BỐ HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THUỶ CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
4 THỦ TỤC 8: CHO Ý KIẾN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THUỶ CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
5 THỦ TỤC 9: CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƯỜNG THUỶ CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
6 THỦ TỤC 10: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
7 THỦ TỤC 11: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
8 THỦ TỤC 12: CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
9 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
10 THỦ TỤC 14: CÔNG BỐ LẠI HOẠT ĐỘNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
11 THỦ TỤC 15: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA. Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
12 THỦ TỤC 1: CÔNG BỐ LẠI CẢNG THUỶ NỘI ĐỊA KHÔNG TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NƯỚC NGOÀI Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
13 THỦ TỤC 2: CHẤP THUẬN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CHẠY KHẢO SÁT TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
14 THỦ TỤC 3: CHẤP THUẬN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VẬN TẢI THỬ TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2
15 THỦ TỤC 4: CHẤP THUẬN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2