Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: BQLKCN - ĐẦU TƯ
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 3: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) BQLKCN - Đầu tư 2
2 THỦ TỤC 7: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ BQLKCN - Đầu tư 2
3 THỦ TỤC 8: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ BQLKCN - Đầu tư 2
4 THỦ TỤC 10: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ) BQLKCN - Đầu tư 2
5 THỦ TỤC 12: CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HOẶC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ THUỘC TRƯỜNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH VIỆC GÓP VỐN, HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐƯA DỰ ÁN VÀO KHAI THÁC, VẬN HÀNH) BQLKCN - Đầu tư 2
6 THỦ TỤC 20: GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ BQLKCN - Đầu tư 2
7 THỦ TỤC 21: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC BQLKCN - Đầu tư 2
8 THỦ TỤC 22: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC BQLKCN - Đầu tư 2
9 THỦ TỤC 1: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) BQLKCN - Đầu tư 2
10 THỦ TỤC 2: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) BQLKCN - Đầu tư 2
11 THỦ TỤC 4: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) BQLKCN - Đầu tư 2
12 THỦ TỤC 5: QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BQLKCN - Đầu tư 2
13 THỦ TỤC 6: ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BQLKCN - Đầu tư 2
14 THỦ TỤC 9: ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, TÊN VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ BQLKCN - Đầu tư 2
15 THỦ TỤC 11: ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ BQLKCN - Đầu tư 2