Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO MỚI
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 01: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN 1 Giải quyết khiếu nại, tố cáo mới 2
2 THỦ TỤC 02: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo mới 2
3 THỦ TỤC 03: GIẢI QUYẾT TỐ CÁO Giải quyết khiếu nại, tố cáo mới 2