Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
46 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 3
47 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM. Việc làm và an toàn lao động 3
48 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Bảo vệ thực vật 4
49 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT. Bảo vệ thực vật 4
50 THỦ TỤC 4: THÔNG QUA NỘI DUNG HỘI THẢO, QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT. Bảo vệ thực vật 4
51 THỦ TỤC 8: XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO VỀ PHÂN BÓN Bảo vệ thực vật 4
52 THỦ TỤC 1: CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y Thú y 3
53 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM (ATTP) ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN. Quản lý chất lượng 4
54 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN SẮP HẾT HẠN. Quản lý chất lượng 4
55 THỦ TỤC 3: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ MẤT, HỎNG, THẤT LẠC HOẶC CÓ SỰ THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM. Quản lý chất lượng 4
56 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ Thủy sản 3
57 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN. Thủy sản 3
58 THỦ TỤC 25: CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH THPT TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC Giáo dục và đào tạo 3
59 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3
60 THỦ TỤC 14: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. Giáo dục và đào tạo 3