năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201969415971104433 Nguyễn Thị Hương Đường bộ
201969416028083340 Đỗ Văn Mười Đường bộ
201969416088105734 Hoàng Văn Chung Đường bộ
201969416139094401 Nguyễn Ngọc Khiển Đường bộ
201969416195110554 Lại Văn Thiệu Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê