năm 2020

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 184

Tháng

12

Đã tiếp nhận: 1565

Đã giải quyết: 1546

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 181

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

2

Đã giải quyết: 1

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê