năm 2019

49%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 14371

Đã giải quyết: 13978

Tháng

2

Đã tiếp nhận: 2607

Đã giải quyết: 2948

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 3937

53% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 2636

50% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20186949207024831 Lương Văn Sơn Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
201911208369094737 Chi cục Thủy lợi Quản lý xây dựng công trình NN
201911208373090343 BQL Dự án 1-Chi cục Thủy lợi Quản lý xây dựng công trình NN
20191147510033618 Trần Thanh Mạnh Thú y
20191148946094506 Công ty TNHH Nghêu Thái Bình Quản lý chất lượng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê