năm 2019

43%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3220

Đã giải quyết: 2766

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 4270

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 2764

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2018135359024132 Công ty TNHH Bệnh viện ĐK Vũ Thư Môi trường mới
2018142120248011712 HÀ HUY HẢI Bổ trợ tư pháp
2018142120379094705 PHÍ VĂN PHÚC Bổ trợ tư pháp
2018142120574015948 TRẦN ĐÌNH THÍCH Bổ trợ tư pháp
2018142120656013655 TRẦN HAI ĐỨC Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê